Podmienky

1. podmienky

Prístupom na túto webovú stránku vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami používania webových stránok, všetkými príslušnými zákonmi a predpismi a že súhlasíte s tým, že nesiete zodpovednosť za dodržiavanie všetkých príslušných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s ktorýmkoľvek z týchto podmienok, máte zakázané používať tento web alebo naň pristupovať. Materiály obsiahnuté na tejto webovej stránke sú chránené príslušným zákonom o autorských právach a ochranných známkach.

2. Použite licenciu

 1. Udeľuje sa povolenie na dočasné stiahnutie jednej kópie materiálov na webových stránkach Fireflier Lighting iba na osobné, nekomerčné prechodné prezeranie. Toto je udelenie licencie, nie prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:
  1. upravovať alebo kopírovať materiály;
  2. použitie materiálov pre komerčné účely, alebo pre akýkoľvek verejný displeji (komerčné alebo nekomerčné);
  3. pokúsiť sa dekompilovať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér obsiahnutý na webových stránkach spoločnosti Seedz Lighting;
  4. odstránenie autorských alebo iných vlastníckych notácie z materiálov alebo
  5. preniesť materiály na inú osobu alebo "zrkadliť" materiály na akomkoľvek inom serveri.
 2. Táto licencia sa automaticky ukončí, ak porušíte ktorékoľvek z týchto obmedzení, a spoločnosť Seedz Lighting ju môže kedykoľvek ukončiť. Po ukončení prezerania týchto materiálov alebo po ukončení platnosti tejto licencie musíte zničiť všetky stiahnuté materiály, ktoré vlastníte, a to v elektronickom alebo tlačenom formáte.

3. Zrieknutie sa

 1. Materiály na webových stránkach Fireflier Lighting sú poskytované „tak, ako sú“. Spoločnosť Seedz Lighting neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené ani implicitné, a týmto sa zrieka a vyvracia všetky ďalšie záruky, okrem iného vrátane implicitných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia duševného vlastníctva alebo iného porušenia práv. Spoločnosť Fireflier Lighting ďalej nezaručuje ani neposkytuje nijaké vyhlásenia týkajúce sa presnosti, pravdepodobných výsledkov alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojej internetovej webovej stránke alebo s nimi inak spojených alebo na akýchkoľvek stránkach prepojených s touto stránkou.

4. Obmedzenie

Spoločnosť Fireflier Lighting ani jej dodávatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za žiadne škody (vrátane (ale nielen) škôd za stratu údajov alebo zisku alebo z dôvodu prerušenia činnosti), ktoré vzniknú v dôsledku použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na internete Fireflier Lighting. mieste, aj keď bol Fireflier Lighting alebo jeho autorizovaný zástupca Fireflier Lighting informovaný ústne alebo písomne ​​o možnosti takéhoto poškodenia. Pretože niektoré jurisdikcie neumožňujú obmedzenia implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, tieto obmedzenia sa vás nemusia týkať.

5. Revízie a Errata

Medzi materiály, ktoré sa vyskytujú na webových stránkach Fireflier Lighting, môžu patriť technické, typografické alebo fotografické chyby. Fireflier Lighting nezaručuje, že niektorý z materiálov na jeho webových stránkach je presný, úplný alebo aktuálny. Spoločnosť Fireflier Lighting môže kedykoľvek bez upozornenia vykonať zmeny v materiáloch obsiahnutých na jej webových stránkach. Spoločnosť Fireflier Lighting sa však neprijíma s nijakým záväzkom aktualizovať materiály.

6. Odkazy

Fireflier Lighting nekontroloval všetky stránky prepojené s jej internetovou stránkou a nie je zodpovedný za obsah žiadnej z týchto prepojených stránok. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že web Fireflier Lighting podporuje. Používanie akýchkoľvek takýchto prepojených webových stránok je na vlastné riziko používateľa.

7. Site Podmienky používania Modifikácia

Spoločnosť Fireflier Lighting môže tieto podmienky používania svojich webových stránok kedykoľvek bez upozornenia revidovať. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s tým, že budete viazaní aktuálnou verziou týchto Podmienok používania.

8. Rozhodné právo

Akýkoľvek nárok súvisiaci s webovou stránkou Fireflier Lighting sa bude riadiť zákonmi Čínskej ľudovej republiky bez ohľadu na jej kolízne ustanovenia.

Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na používanie webovej stránky.

Šíriť lásku
1
WhatsApp alebo Wechat
Naskenujte kód
Vitajte vo Fireflier
Ahoj
Môžeme vám pomôcť?
WhatsApp WeChat